Confidance

A magabiztos tánctudás

Órarend

Órarend

Új tanfolyamok

Ne maradj le Te sem!

Tanfolyamok

Facebook

Kedves Érdeklődők! Szeretettel várunk minden táncot szerető gyermeket...
Club12-Kiskunmajsa
CLUB12  Kiskunmajsa, Deák Ferenc utca 12
Még nem hallottad? Még nem próbáltad? Ne várj tovább... A Safari® Dance...

Kapcsolat

CONFIDANCE Kft.
Cím: 6120 Kiskunmajsa,
Deák Ferenc utca 12/A
Adószám: 14848113-1-03
Kunhalmi István
Telefon: (+36 20) 296-1540
E-mail: kunhalmi@gmail.com

A Confidance.hu Felhasználási Feltételei

1. Bevezetés
Jelen szabályzat egy szerződés, amely egyrészről a CONFIDANCE Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: üzemeltető), mint a Confidance.hu és a hozzátartozó (lásd melléklet) domain nevek alatt elérhető weboldalak és szolgáltatások – ideértve a nyilvános fórumokat és más interaktív szolgáltatásokat is – (a továbbiakban mindezek együttesen: szolgáltatás) üzemeltetője, másrészről a szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: felhasználó) között jött létre. A szolgáltatások igénybevételével a felhasználó az itt részletezett kötelezettségeket vállalja, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el akkor is, ha adott szolgáltatás igénybevételének nem feltétele az oldalon történő regisztráció. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen szerződési feltételeket külön értesítés és indokolás nélkül megváltoztatása. A megváltoztatott szabályokat csak azok közzétételét követően kell alkalmazni. Bármely szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.

2. Az üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő joga
A szolgáltatás keretében az üzemeltető által közzétett tartalom és a szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a szolgáltatás elrendezését, kinézetét, szerkesztési elvet, a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában. A Confidance.hu és a mellékletben található domainek az üzemeltető javára bejegyzett domain nevek. Ezen nevek – ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

3. A szolgáltatás keretén belül az üzemeltető által elérhetővé tett tartalom
A szolgáltatás keretén belül elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az üzemeltető által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

4. Hirdetések és a szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak
A szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
A szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az üzemeltető véleményét. Az üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot, beleértve a hírlevél küldését is.

5. A szolgáltatásra mutató link elhelyezése
Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.
a) A szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (a továbbiakban: linkelő weboldal) tartalmaznia kell a szolgáltatás logóját [ez ügyben kérjük keresse Tarjányi Roland-t a tarjanyi-roland @ t-online . hu e-mail címen];
b) a linkelő weboldal a logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;
c) a link kizárólag a szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
d) a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
e) a linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az üzemeltető és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az üzemeltetőről;
f) a linkelő weboldal nem tartalmazhat harmadik személy jogait vagy a közízlést sértő tartalmat. E szabályoktól eltérni csak az üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) külön írásbeli megállapodás alapján lehet.

6. A szolgáltatás interaktív részeinek használatával kapcsolatos szabályok
A szolgáltatás keretében elérhető interaktív szolgáltatások (pl. fórum és interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: fórumok) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a fórumok, sem a fórumon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát), vagy a hatályos jogszabályokat illetve harmadik személyek jogait sértő tevékenység folytatására. A fórumokon hozzászólásokat elhelyezni nem regisztrált – vendég – felhasználók jogosultak. Az üzemeltető a fórumokat az EKT rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. A felhasználók által a fórumokon közzé vagy elérhetővé tett tartalmat (beleértve a hivatkozott oldalakat) az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni az e szabályzatban foglaltak betartása, illetve betartatása érdekében.
A kifogásolt hely és hozzászólás illetve tartalom megjelölésével a felhasználó bármikor jelezheti az üzemeltető felé, ha megítélése szerint a fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@confidance.hu.
A felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen az adott felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. A felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is, hogy megfelelő jogosultságokkal rendelkezzék a tartalom fórumon történő elérhetővé tételére és a tartalom tekintetében az alábbiakban meghatározott terjedelmű jogosultság engedésére.
A felhasználó a fórumokon történő közzé vagy elérhetővé tétellel valamennyi az általa rendelkezésre bocsátott tartalom (például hozzászólások, fotók, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, harmadik személynek átengedhető és allicencbe adható valamennyi a fórumok használatának időpontjában ismert anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot enged az üzemeltetőnek, ideértve, nem kizárólagosan, az adott tartalom szolgáltatás keretén belül történő nyilvánossághoz közvetítését, nyomtatott formában történő, korlátlan mennyiségben és példányszámban történő többszörözését, terjesztését, kiadását és átdolgozását. A szerződés megszűnése az üzemeltető részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.
Az üzemeltető az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az EKT alapján meghatározott körben jogosult a fórumok használatával összefüggésben keletkezett személyes és egyéb felhasználói adatok kezelésére és archiválására.
Az üzemeltető jogosult minden olyan tartalom törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen szabályzatba ütközik. Az üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a szolgáltatásból.
Amennyiben valamely felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az üzemeltető jogosult a felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a felhasználó által közzé vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

7. Egyéb rendelkezések
Az üzemeltető és a felhasználó között a jelen szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:
(a) ha a felhasználó hozzáférését az üzemeltető vagy az általa megbízott moderátor véglegesen megszünteti;
(b) a felhasználó halálával; és
(c) a szolgáltatás megszűnésével.
A jelen szerződésre Magyarország joga irányadó. A jelen szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a felhasználó és az üzemeltető alávetik magukat a Bács-Kiskun Megyei Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás bármely részét oldalak bármely tartalmát külön figyelmeztetés nélkül megszüntesse.